โครงสร้างการบริหาร
สาส์นจากนายกฯ

นายเฉลิมเกียรติ์ ควันพิมาย
นายก อบต.โนนประดู่
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานบริหารบุคคล
การให้บริการ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
แบบสอบถาม
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์บริการ
Link กระทรวง
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.192.115.114
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,390,380

E-Service
เอกสารดาวน์โหลด
ติดตามและประเมินผลแผน


  หน้าแรก     ประกาศเผยแพร่ราคากลาง 
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง  
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการล้อมร้้วลวดหนามหนองละเลิงหินโคลน หมู่ที่ 1 บ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูแบบไม่มีฝาปิดจากบ้านเลขที่ 31 บ้านงิ้วเก่า หมู่ 9เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณคลองอีสานเขียว-สระตะวันออก หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานบ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ เชื่อมบ้านทองหลางน้อย หมู่ 1 ตำบลดอนตะหนินเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองโสนฯ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด หนองโสนสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา (เพิ่มเติม)เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-24 สายศาลปู่ตา-สามแยกหน้าวัด บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-14 สายคอกวัว-บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 1 บ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลปู่ตา-สามแยกหน้าวัด หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากคลองอีสานเขียวถึงบ่อพักเชื่อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก(เดิม) หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.จากคลองอีสานเขียวถึงบ่อพักเชื่อมท่อคสล.(เดิม) บ้านสำโรง หมู่ 4เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินสายคลองอีสานเขียวถึงศาลาประชาคม บ้าานทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากท้ายบ้านโนนสะอาด ถึงโนนกระเดื่อง หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากคุ้มดอนตะแบง ถึงคุ้มหนองม่วง หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากหน้าโรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ ถึงหนองป่าช้าสาธารณะประโยชน์ หมู่ 3 บ้านโนนประดู่่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลาประชาคมถึงลำห้วยเสว หมู่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-21 สายถนนศพด.เด็กเล็ก-ศาลาประชาคมบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(CAB) จำนวน 1 คันเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเสว หมู่ที่ 6 - บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ถึงบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ถึงถนนนิเวศรัตน์(บัวใหญ่-สีดา) หทู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากหลังโรงเรียนวัดบ้านงิ้วใหม่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ ถังหนองอ้ายแหนบ บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ ถึงหนองพลวง ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากโนนฝ่าวถึงถนนโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากโนนครามถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) หมู่ที่ 6 บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินหนองไม้ตายถึงห้วยวังม่วง หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากท่ากรวดถึงโนนสิบสี่ หมู่ 3 บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำเจ้าสระสาธารณะประโยขน์ หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา ถึงทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนลาดยางหน้าสวนสานรักถึงดอนผงาด หทู่ที่ 6 บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากหลังโรงเรียนวัดบ้านงิ้วใหม่ ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ ถึงบ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมาเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 45 ถึงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านสำโรงเปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาประชาคม-บ้านหม้อ หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.(ช่วงที่ 2)บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สามแยกตะวันออกสระหนองปรือถึงบ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนม่วงเปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านโนนประดู่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา2565-05-26เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการล้อมรั้วลวดหนามรอบสระประปาหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งประดูรั้ว 4 ด้าน หมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา2565-05-26เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์หลังโรงปุ๋ยบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา2565-05-26เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culverts) ถนนดินห้วยเสว หมู่ที่ 6 บ้านเสว ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา2565-04-12เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.191-07 สายบ้านงิ้วเก่า ถึงสายบ้านงิ้วใหม่ หมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา2565-04-12เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาเพื่อสังคมไทยเป็นสุขตามแบบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจาราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.191-29 สายบ้านสำโรงถึงหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการยกระดับถนนดินจากคุ้มดอนตะแบง ถึงหนองขาม หมู่ที่ 7 บ้านตาลาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินจากถนนห้วยกระพี้ ถึงทางแยกถนนดอนม่วง-โนนสะอาด หมู่ที่ 1 บ้านดอมนม่วง ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดสระหนองไม้ตายสาธารณะประโยชน์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นมงถง191-29 สายบ้านสำโรงถึงหนองไม้ตาย หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดสระหนองไม้ตายสาธารณะประโยชน์ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดละเลิงหินโคลนสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 บ้านดอนม่วง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง นม.ถ.191-07 สายบ้านงิ้วเก่าถึงสายบ้านงิ้วใหม่ บ้านงิ้วเก่่า หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนเสริมเหล๋ก รหัสสายทาง นม.ถ.191-31 สายอนามัยตำบลโนนประดู่ ถึงสายสามแยกบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลปู่ตาถึงป่าหนองไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากสระหนองปรือถึงสามแยกเข้าสระหนองปรือ หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมไหล่ทางถนนคสล.สายลาดยางบ้านตาลาดถึงหน้าโรงเรียนบ้านเสว(ราษฎรณ์สามัคคี) บ้านตาลาด หมู่ที่ 70000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากโค้งท่ากรวดถึงหนองขาม บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 30000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเข้า-ออก สระประปาหมู่บ้าน บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเข้า-ออก หนองระเริง 1 บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-23 บ้านอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-22 บ้านอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.191-17 บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักจากฝั่งสระน้ำประปาถึงสระน้ำทิศตะวันตก หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งป้ายจราจรความปลอดภัยทางถนนเส้นทางหลักตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมล้อมรั้วลวดหนามประปา บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างบันไดสระหนองอีใหม่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายบริเวณศาลาประชาคม บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากรอบสระหนองปรือเชื่อมถนนคสล.ไปหนองพลวง ตำบลโพนทอง บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็ก(เชื่อมระหว่างตำบล) จากถนนคสล. บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายผิวจาราจรคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านงิ้วเก่า -ทางแยกหนองสะแก หมู่ที่ 9 บ้านงิ้วเก่า ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน่ำคสล.รูปตัวยูแบบมีฝา บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากหนองไร่สระประปา ถึงหนองขาม บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินจากศาลปู่ตาถึงโนนกระเดื่อง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากสามแยกบ้านเลขที่ 1/1 - บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กภายในหมู่บ้านจากสามแยกบ้านเลขที่ 30 - หน้าวัดบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กจากหน้าที่ทำการองค๋์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ถึงถนนลาดยาง บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับบ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ ถึงบ้านแท่น หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนข้างศพด.บ้านเสว บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กจากคุ้มดอนตะแบงรอบนอก ถึงถนนคสล.สระประปา บ้านเสว (ช่วงที่ 4) บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ถึง ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 จำนวน 2 ช่วง ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจาราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ถึง บ้านงิ้วเก่่า หมู่ที่ 9 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว หมู่ที่ 60000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการล้อมรั้วลวดหนามรอบสระหนองอีใหม่ พร้อมติดตั้งประตูรั้ว 4 ด้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครการก่อสร้างบันไดหนองอีใหม่ หนองอีใหม่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็็กจากหน้าที่ทำการองค๋์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ถึงถนนลาดยาง บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตประปาจากบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(สนามเด็กเล็กสร้างปัญญา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อให้ท่อประปามีขนาดใหญ่ขึ้นรอบหมู่บ้าน บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 41/1 ถึงบ้านเขที่ 38 บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขที่ 12 บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านเลขที่ 18 บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขที่ 89 บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการถมดินข้างฝายน้ำล้น บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากคุ้มดอนตะแบงรอบนอกตลอดสายถึงถนนลาดยางสระประปาบ้านเสว หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพราราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 69/1 ถึงสามแยกศาลปู่ตา บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 83 ถึงปากทางหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้ายแหนบ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนสะอาด-บ้านทองหลางน้อย บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนประดู่-บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน(คุ้มดอนตะแบงรอบนอก) จากถนนคสล.เดิม หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 100000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 100000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกบ้านงิ้วเก่า (บ้านเลขที่ 29) สุดซอยท้ายบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 9/1 ถึงสามแยกศาลาปรระชาคม บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบลจากบ้านเลขที่ 93 ถึงบ้านเลขที่ 98บ้านหนองอายแหนบ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดบ้านทองหลางใหญ่ ถึงคุ้มโนนกะสังบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตฯ บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศยกเลิกประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 40000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดบ้านทองหลางใหญ่ ถึงคุ้มโนนกะสัง บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยกหนองไร่(บ้านเสว) ถึงเขตถนนคสล.(คุ้มดอนตะแบงรอบนอก) บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินจากบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 ถึงเหมืองตะเภา หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเชื่อมระหว่างตำบลจากสะพานคอนกรีตบ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา เชื่อมบ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกหนองไร่่(บ้านเสว)ถึงเขตถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คุ้มดอนตะแบงรอบนอก) บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตแบบไม่มีไหล่ทาง บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 90000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านจากสามแยกหนองไร่(บ้านเสว) ถึงถนนคสล.(คุ้มดอนตะแบงรอบนอก) บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสระประปา บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ถึงสามแยกตะวันตกท้ายบ้าน หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างตำบล รอบสระหนองปรือ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/อาคารประชุมสภาอบต.โนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำหนองไม้ตาย บ้านสำโรง หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำหนองระเริง ๒ บ้านเสว หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟััลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวทางลาดยางแอสฟััลท์ติกคอนกรีต สายสีดา-บัวใหญ่ ถึงทางเข้าบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมเสริมไหล่ทางถนนสายบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8-ถนนนิเวศรัตน์ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมผิาวทางหินคลุกถนนสายบ้านหนองสะแก หมู่ 5-บ้านงิ้วเก่า หมู่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมผิวทางหินคลุกสายบ้านหนองสะแก หมู่ 5-บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(Box Convert) บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อ คสล.ถนนสายบ้านหนองสะแก หมู่ 5-บ้านดอนม่วง หมู่ 1 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.ถนนโพธิ์ บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.ถนนสายบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8-บ้านเสว หมู่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.ถนนสายบ้านดอนม่วง หมู่ 1-บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.ถนนสายบ้านหนองะแก หมู่ 5-บ้านงิ้วเก่า หมู่ 9 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.ถนนสายบ้านสำโรง หมู่ 4-บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนนดิน บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถ.คสล. บ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล.(Box Convert) บ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศยกเลิกประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในอบต.โนนประดู่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจากสี่แยกตะวันตกหน้าบ้าน นายประหยัด มารัตนะ ถึงคลองอีสานเขียว บ้านงิ้วเก่า หมู่ที่ 9 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน(ต่อจากรางระบายน้ำเดิมถึงกน้าโรงปุ๋ย) บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้านจากสามแยกหนองไร่ (บ้านเสว) ถึงถนนคสล.คุ้มดอนตะแบง บ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(ต่อจากคสล.เดิม) เริ่มจากบ้านเลขที่ 34/1 ถึงปากทางศาลาประชาคม ้านหนองสะแก หมู่ 5 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(จากบ้านเลขที่ 55 ถึงบ้านเลขที่ 89) บ้านโนนประดู่ ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในหมู่บ้าน(ซอยตู้โทรศัพท์)บ้านเลขที่ 4 บ้านดอนม่วง ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันหนองโสน บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคัคสล. 2 จุด จุดที่ 1 ข้ามลำห้วยวังม่วง และจดที่ 2 คันลำห้วยวังม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคสล.คันลำห้วยสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อคันลำห้วยสำโรง หมู่ที่ 4 - บ้านเสว หมู่ที่ 6 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับจากสะพานคอนกรีตบ้านเสว หมู่ที่ 6ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านทองหลางน้อย ตำบลดอนตะหนิน0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนวางท่อและก่อสร้างบ่อพักน้ำคสล.ส่งน้ำจากคลองอีสานเขียวถึงสระโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการขุดลอกสระบ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายบ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนโพธิ์ บ้านสำโรง หมู่ 4 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ไปบ้านเสว หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายบ้านหนองสะแก หมู่ 5 ถึงบ้านดอนม่วง หมู่ 1 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายบ้านดอนม่วง หมู่ 1 ถึงบ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการขุดร่องระบายน้ำไหล่ทางถนนลาดยางบ้านเสว หมู่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนโนนไผ่ บ้านตาลาด หมู่ 7 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายบ้านหนองสะแก หมู่ 5 ถึงบ้านงิ้วเก่า หมู่ 9 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านตาลาด หมู่ 7 ไปบ้านแท่น ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนคันคลองลำห้วยยาง บ้านตาลาด หมู่ 7 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ราคากลางโครงการซ่อมแซมวางท่อคสล.ถนนสายบ้านสำโรง หมู่ 4 ถึงบ้านทองหลางใหญ่ หมู่ 2 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านสำโรง ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบสระหนองปรือ บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ 8 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่ทำการอบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ท่อสูบน้ำพพีวีซีแข็ง อบต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำติดตั้งบนเทรลเลอร์ลากจูงเครื่อยนต์ดีเซล ขนาดท่อสูบ 8 นิ้ว ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์บริการประชาชนภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงกาขยายท่อเมนประปา พี.วี.ซี. บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างประตูรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสว หมู่ที่ 6 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว ประตูรั้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำประปาบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่ 8 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 3 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการจัดหารถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถEMS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านตาลาด หมู่ที่ 7 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านโนนสะอาด หมู่ 100000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา0000-00-00เปิดอ่าน
     ประกาศเผยแพร่ราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับปูพื้นสนามพร้อมอุปกรณ์โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอลบ้านเสว หมู่ 60000-00-00เปิดอ่าน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 2930
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 29 กันยายน 2566
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ อบต.
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานสังคมสงเคราะห์
การป้องกันการทุจริต
งานตรวจสอบภายใน
การท่องเที่ยว
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สภาวัฒนธรรมตำบล
งานป้องกันฯ
บริการออนไลน์
ระบบจองห้องประชุม
บันทึกการประชุม/ฝึกอบรม
ร้องเรียนการทุจริต
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่
78 หมู่ที่ 10 ต.โนนประดู่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา
Tel : 0-4497-7014, 0-4497-008   Fax : 0-4497-7007
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.