วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับงานกิิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับหน่วยงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(คลอรีนผง65%) สำหรับดูแลระบบประปาหมู่บ้านภายในตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ประจำปี 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบล โนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 27 - บ้านเลขที่ 91/1 บ้านสำโรง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 31 - สวนนางนวม หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านเลขที่ 49 - หนองบัว หมู่ที่ 2 บ้านทองหลางใหญ่ ตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง