ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 มี.ค. 2567 ] ......................................................................................................................................................................................................