องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
สภาอบต.


นางสุภาวรรณ นากุดนอก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 082-2205-4873


นายสมชาย เพียนอก นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 085-266-0700
โทรศัพท์ : 081-790-8090นางดาหวัน วิเศษศรี
นายศักดา ประจิตร
นายชัยวัฒน์ ใจดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑
บ้านดอนม่วง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
บ้านทองหลางใหญ่
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
บ้านโนนประดู่
โทรศัพท์ : 098-309-1427
โทรศัพท์ : 080-729-1835
โทรศัพท์ : 095-918-4644


นายสมบัติ เวชยันต์
นายสมชาย เพียนอก นางนิโลบล ทิศกระโทก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
บ้านสำโรง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
บ้านหนองสะแก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
บ้านเสว
โทรศัพท์ : 084-204-5840
โทรศัพท์ : 085-266-0700
โทรศัพท์ : 062-160-8428นางสุภาวรรณ นากุดนอก
นายมานะ สนนอก
นายอาทิตย์ เพียนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
บ้านตาลาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
บ้านหนองอ้ายแหนบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙
บ้านงิ้วเก่า
โทรศัพท์ : 082-205-4873
โทรศัพท์ : 081-649-5627
โทรศัพท์ : 061-140-7797นายกิตติ ปุ๋ยนอก


สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๐
บ้านโนนสะอาด


โทรศัพท์ : 092-947-4588