องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
สำนักปลัด


นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
 โทรศัพท์ : 081-790-2090นางภรณ์นิพา พรมวัน
- ว่าง -
นางสาวศศิพิชยา วงศ์สวาสดิ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 062-539-3666

โทรศัพท์ : 094-289-9181นายรัฐพล แก้วทอง

นางวิภา พันธุ์โพธิ์กลาง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 095-505-2245

โทรศัพท์ : 082-519-0138
นางสาวอรพิมพ์ สงนอก


เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


โทรศัพท์ : 089-281-3219

นายสมชาย ฟักเปี่ยม


นักการภารโรง


โทรศัพท์ : 083-739-8399

นายวัฒนศักดิ์ เดื่อขุนทด
นายไสว สุขนอก
นายอภิเกียรติ ควันพิมาย
นางสาวปุญชิดา เมธากฤตธำรงกุล
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์ : 089-286-6483
โทรศัพท์ : 085-770-9583
โทรศัพท์ : 091-335-9022
โทรศัพท์ : 087-998-2270