องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
กองคลัง


นางสาวณัชลักษม์ มณีย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์ : 094-694-2397นางสาวไอรินลดา ชาวนา
นางสาวประคอง คิดการ
นายเอกสิทธ์ โพธิ์หมื่นไวย
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 09-3362-6651
โทรศัพท์ : 081-976-7974
โทรศัพท์ : 087-262-1429นางสาวธวินันท์ สงนอก

นางสาวศศิภา ชอบการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทรศัพท์ : 093-347-0127

โทรศัพท์ : 095-620-7449