องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
กองช่าง


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ว่าง -
นายช่างโยธา


- ว่าง - - ว่าง - นายสาธิต คิดการ
ผู้ช่วยนักจัดการช่าง
นักการ (ทั่วไป)
พนักงานผลิตน้ำประปา (ทั่วไป)


โทรศัพท์ : 065-613-1627