องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
กองการศึกษาฯ


นางสมจิตร สัตย์ซื่อ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 092-809-9179


นางสมจิตร สัตย์ซื้อ

นางสาวสุคนธ์ธาร รุ่งทะเล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ครู


นางสุกัญญา นกแก้ว
นางลัดดา กล้าหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย