องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางสาวมาริษา จันทร์หาญ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 098-128-8760