องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


โนนประดู่ ตำบลน่าอยู่

เครือข่ายชุมชน เข้มแข็ง

ศูนย์กลางการบริหารจัดการที่ดี

เกษตรอินทรีย์เป็นเลิศ