องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา :www.nonpradoo.go.th

 
 

 

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
2 พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
4 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
5 พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายก อบต. รองนายก อบต.ประธานสภา อบต. รองประธานสภา อบต. เลขานุการนายก อบต. และเลขานุการสภา อบต. พ.ศ.2554 [ 5 ก.พ. 2567 ]3
9 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 28 ธ.ค. 2565 ]3